Phát triển bền vững

Chương trình kéo dài nhiều năm nhằm thay đổi thói quen và hành vi của người Việt Nam để giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường.

Copyright © 2017 CHANGEVN.ORG - All Rights Reserved