Biến đổi khí hậu

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. CHANGE đang tập trung thực hiện hàng loạt các chiến dịch nâng cao nhận thức về tác hại của các loại nhiên liệu hóa thạch và khuyến khích công chúng chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo để làm chậm lại quá trình cũng những hệ quả của biến đổi khí hậu.

Copyright © 2017 CHANGEVN.ORG - All Rights Reserved