TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN MARKETING & QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Posted on 6 February 2018

Xem chi tiết tại http://bit.ly/2E2VBFo

Hãy gửi đơn ứng tuyển của bạn qua địa chỉ : hr@changevn.org với tiêu đề: [CHANGE] Tên vị trí_Họ và tên, Trước ngày 23/2/2018

Xin cám ơn,

  


Copyright © 2017 CHANGEVN.ORG - All Rights Reserved