Động vật hoang dã

Voi

Có khoảng 33.000 con voi châu Phi bị giết mỗi năm để lấy ngà. Việt Nam đang là một trong những thị trường trung chuyển chủ chốt cho sản phẩm này. Các chiến dịch của CHANGE nhằm kêu gọi chấm dứt nạn mua bán trái phép ngà voi và hỗ trợ chính phủ Việt Nam thực thi pháp luật.

Copyright © 2017 CHANGEVN.ORG - All Rights Reserved