Chiến dịch Vote for Nature – Thiên nhiên tôi chọn là một chiến dịch mang tính bền vững kéo dài qua nhiều năm với các chủ đề khác nhau hướng đến mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về mối quan hệ mật thiết giữa con người với thiên nhiên và từ đó nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên của mỗi người. Chiến dịch được phát động và thực hiện bởi Ban điều phối Phong trào 350.org – Phong trào cộng đồng lớn mạnh nhất Việt Nam về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện nay chiến dịch đang nhận được sự tham gia của gần 1.500 tình nguyện viên trên cả nước.

Không cho phép ghi chú.